Erasmus+ Mobilnost: CLIL and PBL to Improve Student Engagement, Helsinki, Finska

18 prosinca, 2021

CLIL i PBL u jačanju sudjelovanja učenika u nastavi

U sklopu projekta ‘Integracija STEM sadržaja i engleskog jezika pomoću CLIL metode’, Eugenija Nemeth je otputovala u Helsinki gdje će u periodu od 13. 12. 2021. do 17. 12. 2021. pohađati edukaciju pod nazivom ‘ CLIL and PBL to Improve Student Engagement’ (CLIL – Content and Language Integrated Learning – Integrirano usvajanje sadržaja i stranog jezika; PBL – Project Based Learning – Učenje kroz projekte).

Mobilnost je sufinancirana sredstvima EU programa Erasmus+.