Program predškole obavezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Medenjak ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Program predškole je integriran u vrtićki boravak i održava se u sklopu radnog dana. Svako dijete u Medenjaku koje pohađa vrtićki program u godini prije polaska u osnovnu školu je uključeno u program predškole.

Program predškole za djecu koja pohađaju cjelodnevni vrtićki program je besplatan.

Predškola traje od 1. listopada do 1. lipnja sljedeće godine. Za djecu koja ljetne mjesece prije polaska u školu provedu u Medenjaku, aktivnosti predškole se održavaju i tijekom tog vremena.