Mlađa Medenjakova skupina

Mlađu mještovitu skupinu u Medenjaku zovemo Majstori. U toj skupini borave djeca do treće godine života.

  • Razdoblje do treće godine života vrijeme je najintenzivnijeg učenja i razvoja djeteta
  • Djeci je potrebno pružiti poticajnu okolinu koju mogu istraživati i na taj način učiti
  • Okruženje treba biti ispunjeno neobičnim materijalima, zvukovima, različitim osjetima, smijehom i nježnošću
  • Djelatnice Medenjaka se brinu za socijalni, emocionalni, tjelesni, kognitivni te govorni razvoj naših malih Majstora

Majstori u vrtiću naprave prve korake, prve samostalne zalogaje i izreknu prve riječi.

U dječjem vrtiću Medenjak okolina za najmlađe je poticajna, raznolika, sigurna i topla, zbog čega naši Majstori iz dana u dan napreduju na svim razvojnim područjima!

Dobna skupina
0 - 3 godine
Veličina grupe:
15 - 20 djece

Poticanje i ohrabrivanje

Sve promjene treba nježno poticati, podržavati i uvijek djetetu biti oslonac i pratitelj, kako u napretku, tako i u poteškoćama.

Sigurna okolina

Okolinu u našem vrtiću oblikovali smo na način da smo pazili na sve razvojne potrebe djeteta.

Učenje i razvoj

Dječji vrtić Medenjak pruža djeci sigurno okruženje ispunjeno neobičnim materijalima, zvukovima, različitim osjetima, smijehom i nježnošću.

Edukativna okolina

Edukativna okolina je poticajna, raznolika, sigurna i topla, zbog čega naši Majstori iz dana u dan napreduju na svim razvojnim područjima!

Rastite s nama

Do treće godine dijete prolazi kroz širok spektar motoričkih promjena koje su svrhovite za postizanje ciljeva i manipulaciju predmetima koji ih okružuju.

Interaktivna okolina

Dijete u ovoj dobi uči razlikovati primjerena i neprimjerena ponašanja kroz interakciju s odraslim osobama koje su mu važne u životu.