Poremećaji izgovora glasova odnosi se na poremećen izgovor glasova u osoba s normalnim fiziološkim sluhom, normalnom inervacijom govornih organa, normalnom inteligencijom i normalnom razvijenošću ostalih jezičnih komponenta. Dijete usvaja jezik i govor postupno, a to se tiče i izgovora.

JEZIČNI KALENDAR
– dijete spontano uspostavlja komunikaciju od rođenja
– 3. mj. spontano vokalizira, guguće
– 6. mj. predkanoničko brbljanje
– 8. i 10. mj. pojava kanoničkog sloga
– nakon 10. mj. kanoničko brbljanje
– 12. – 15. mj. prva riječ (holofraza)
– 18. – 24. dvočlani iskaz
– 24. – 36. pojava gramatički smislenih rečenica
– 36. – 48. usvojena gramatička osnova
– nakon 60. mj. kvalitativne promjene u gramatičkoj strukturi

GOVOR – proces izvođenja glasova i glasovnih sinteza simboličke vrijednosti putem govornih organa.
POREMEĆAJI GOVORA
Tečan govor se ostvaruje kontinuirano, prema zakonitostima fonetskog vezivanja glasova u govoru , prema određenom ritmu, visini, naglascima i melodiji zadanog jezika.
Netečan govor je govor u kojem se pojavljuje velik broj oklijevanja, ponavljanja, zastoja, ispravljanja, poštapalica i pauzi u govoru. Netečnosti se mogu pojaviti u ranoj fazi govora kao fiziološka pojava u vrijeme najveće ekspanzije govora (2-5 godina) i obično se povuku same ako okolina pravilno postupa ( djetetu dati ispravan jezično-govorni model; lagani, usporeni, ne previše kompliciran govor, duge rečenice podijeliti u više kraćih sa logičnim pauzama i intonacijom, nikako ne ispravljati djetetove netečnosti, nego mu davati ispravan uzor

POREMEĆAJI U GOVORU MOGU BITI:
– ARTIKULACIJSKI – teškoće u izgovoru glasova; supstitucija, izostavljanje glavosa (RAZLOZI: pokretljivost govornih organa, tromost artikulatora, teškoće u slušnoj percepciji…)
– POREMEĆAJI FLUENTNOSTI – mucanje i brzopletost

POREMEĆAJI GOVORA SU:
TAHIFEMIJA – brzina artikulacije glasova je povećana, nerazumljivost
BRADILALIJA – govor produžen, usporen, trom i nespretan
AFONIJA – nemogućnost stvaranja osnovnog glasa
SIGMATIZAM – neispravan izgovor s,z,c,š,č,dž,đ; zamjena sa T i D
ROTACIZAM – izgovor glasa R
LAMBDACIZAM – neispravan izgovor L i LJ
KAPACIZAM I GAMACIZAM – poremećaji K i G; zamjena sa T i D
ETACIZAM – poremećaj samoglasnika E

MUCANJE – najsloženiji i najdugotrajniji poremećaj govora u kojem normalni tijek govora je prekinut ponavljanjem ili produljivanjem govornih zvukova, slogova riječi.
Glasovi na kojima se najčešće muca su:
okluzivi (b,p,d,t,g,k) zbog pregrade i eksplozivne komponente izgovora, afrikate (c,č,ć,đ,dž), nazali (m,n,nj) zbog drugačijeg disanja, frikativi (s,z,š,ž.f,h) te vokali.

NEGATIVNE POPRATNE POJAVE
– zamjena riječi
– oklijevanje, zastoji, pauze
– strah od govora
– tikovi
– poremećaji disanja
– znojenje, crvenilo…
– emocionalna nestabilnost
– smanjena koncentracija
– izbjegavanje vizualnog kontakta
VAŽNO JE
– ne rugati se, oponašati ga ili dopustiti drugima da to čine
– smirenim i tišim tempom mu se obraćati
– ne inzistirati na govoru
– uputiti pravovremeno logopedu

BRZOPLETOST – kaotičnost govora, brzi prijelazi s misli na drugu, ubrzani tempo govora, nemogućnost razreda osnovnih ideja i javljaju se s poteškoćama koncentracije. Najistaknutije karakteristike su velika i često neujednačena brzina govora. Već ionako ubrzan govor dodatno se ubrzava kada govornik govori u dužim rečenicama (Daly, 1986 prema W.H.Manning, 2010). Brzoplete osobe rade omisije glasova i slogova te najčešće u njihovom govoru nema pauzi između rečenica ili su one neadekvatne. Pauze im služe samo za uzimanje daha prije iduće rečenice. Riječi su često loše artikulirane, brzinom koja nerijetko dovodi do nerazumljivosti slušatelju. Često čitanje brzoplete osobe zvuči kao da je cijela stranica teksta pročitana u jednoj rečenici. Govor je dezorganiziran, osoba ima teškoća s opisivanjem specifičnih koraka u nekoj aktivnosti ili događaju.

Često krivo započnu rečenicu (kažu nešto što nisu mislili), odabiru krive riječi ili pak nanižu brdo suvišnih riječi i riječi bez značenja. Problem je dodatno zakompliciran govornikovom nesvjesnošću o svojoj brzopletosti, tj. neefikasnoj komunikaciji.

POREMEĆAJI GLASA
– odsutnost ili odstupanje u foniranju, odnosno zvučnosti govora
– neprimjerena visina glasa
– prekidani uzdasima
– neprimjerena kvaliteta glasa
– neprimjerena glasnoća, rezonancija i trajanje

JEZIČNI POREMEĆAJI
Jezični su poremećaji razvojni ili stečeni u ovisnosti o tome jesu li nastali u razdoblju usvajanja jezika (razvojni) ili su nastali nakon što je usvojena osnova materinskog jezika (stečni).
Prema podatcima službene statistike Europske unije i europskog područja Eurostat (2014), procijenjeno je da u Europi ima 5,8 milijuna djece i mladih do 18. godine koji imaju neku od jezičnih teškoća. U ovaj su broj uključena djeca koja se vode kao djeca s posebnim jezičnim teškoćama, disleksijom ili specifičnim teškoćama u učenju.

JEZIK – sustav artikuliranih glasovnih oblika – fonema koji se povezuju u riječ
– razlikujemo teškoće u EKSPRESIJI (izražavanju) i teškoće u RAZUMIJEVANJU

A) EKSPRESIJA
– semantičko znanje oskudno
– neadekvatna gramatička razina
– uglavnom uredna komunikacijska razina, bez dobrog oblikovanja
– teškoće čitanja, pisanja i učenja
B) RAZUMIJEVANJE
– ne razumijevanje verbalnih uputa
– teškoće u razumijevanju pisanog teksta

POSEBNE JEZIČNE TEŠKOĆE
– kašnjenje u razvoju jezika
– teško uočljivo i prikriveno
– ostavljaju dojam lošeg znanja
– teškoće i u pisanom i govornom izražavanju, te u matematici
– nema poznatih organskih uzroka
– verbalne i neverbalne sposobnosti izražavanja ne odgovaraju kronološkoj dobi

OBILJEŽJA:
– teško slijede uzročno-posljedične veze
– često pozornost daju detaljima, a ne bitnom
– često i poteškoće izgovora
– vokabular je oskudan i često pogrešan (šlapuče – papuče…)
– teškoće u memorijskim funkcijama

ČITANJE I PISANJE
– sporo, otežano, netočno
– teškoće u razumijevanju pročitanog
– sporo pišu

Djeca sa zakašnjelim jezičnim razvojem u pravilu slijede tijek urednog jezičnog razvoja, ali se taj razvoj odvija sporije. Obilježja su tog razvoja vezana uz dugo razdoblje u kojima ako se i pojave prve riječi one se ne kombiniraju u iskaze od barem dvije riječi.
Djeca sa zakašnjelim jezičnim razvojem imaju ograničenu artikulacijsku izvedbu glasova, pojednostavljuju slogove i češće izostavljaju suglasničke skupine ,češće brišu konsonanate kojima riječ započinje ili završava. Ova djeca proizvode i neke netipične pogreške u govorenju. Također, manje vremena posvećuju važnom aspektu kognitivnoga i jezičnoga razvoja, a to je simbolička igra ili igra “kao da”. Njihov gramatički razvoj, kada već dođe do spajanja riječi u iskazu, kasni, usvajanje gramatike je sporije i neadekvatno dobi u kojoj su.

Važno je istaknuti da djeca sa zakašnjelim jezičnim razvojem trebaju sustavnu i kontinuiranu pomoć u usvajanju jezičnih sastavnica tijekom čitavog predškolskog razdoblja, budući da se može stvoriti lažan dojam da su njihove rane jezične teškoće iščezle. (Zrilić, S.)

KADA OTIĆI LOGOPEDU?
U slučaju da su potrebne govorne vježbe, pravodobnim otkrivanjem uzroka i uključivanjem djeteta u terapiju mogu se ukloniti smetnje i spriječiti razvijanje djetetove svijesti o poremećaju i eventualne neugode koje bi moglo doživjeti u okolini, vrtiću ili školi.
Prije početka terapije vrlo je važno otkriti zbog čega govor vašeg djeteta odstupa od govora vršnjaka. Već se pri prvom susretu procjenjuje njegov govor i zaključuje je li u skladu s dobi. Ako se primijete odstupanja, provjerava se koliko i u kojoj mjeri odstupaju od normale. Iz razgovora s roditeljem dobiva se uvid o uvjetima u kojima se govor razvijao ili se još razvija. Za što bolju terapijsku orijentaciju često su potrebna dodatna ispitivanja, kao što su ispitivanje sluha ORL pregledom, psihološko ispitivanje, neurološki pregled.

Ako vam se čini da ste u ovom članku prepoznali probleme koji muče vaše dijete, obratite se stručnjaku logopedu. Možda mu govorna terapija još nije potrebna, ali barem ćete dobiti korisne savjete kako sami pomoći djetetu da prebrodi taj problem.

 

Marija Rajič